Poznaj nas

Szanowni Państwo

Nieprzewidywalność warunków działania, niskie ceny energii, a nawet silny i dokuczliwy huragan to nowa normalność roku 2013. Zamykamy go dobrymi wynikami finansowymi, co pozwala nam podzielić się refleksją o tym, jak miniony rok nas zmienił.

Przeprowadziliśmy dużą transakcję zakupu nowoczesnych farm wiatrowych, wzmacniając pozycję krajowego lidera w produkcji zielonej energii. Wyemitowaliśmy obligacje na rynku europejskim - sprzedały się bardzo dobrze, dzięki stabilności i efektywności naszego biznesu.

Pod względem efektywności mamy jeszcze dużo do zrobienia. Sami wysoko podnosimy porzeczkę, porównując się do wzorców spoza branży. Inwestujemy w rozwój techniczny biznesu dystrybucji po to, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszym klientom. I wreszcie, upraszczamy nasz model biznesowy chcąc sprawniej reagować na wyzwania zmiennego otoczenia.

Koniec roku przyniósł nam długo oczekiwaną zmianę, którą traktujemy symbolicznie jako większe upodmiotowienie. Debiut giełdowy Spółki był wydarzeniem roku. W nowy 2014 rok ENERGA SA wkracza zmieniona, dojrzalsza i elastyczna.

Razem z Zarządem dziękuję pracownikom za trud codziennego tworzenia wartości firmy. Inwestorom dziękuję za zaufanie okazane w ramach pierwszej oferty publicznej naszych akcji. ENERGA to nasza ambicja.

Mirosław Bieliński

Mirosław Bieliński

Prezes Zarządu ENERGA SA


Szanowni Państwo

Rok 2013 był dla Rady Nadzorczej, Zarządu i wszystkich pracowników Grupy ENERGA wyjątkowym okresem intensywnych przygotowań do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wiele podporządkowanych temu prac i przedsięwzięć, takich jak zmiany organizacyjne, poprawa efektywności Grupy, restrukturyzacja zatrudnienia, było jednocześnie realizacją przewidzianych wcześniej zadań wynikających z długookresowej strategii Spółki. Grudniowy debiut giełdowy, dobrze przyjęty przez środowiska ekonomiczne i finansowe, stanowi zakończenie pewnego etapu prac, a jednocześnie jest początkiem podejmowania nowych wyzwań.

Mam przyjemność przewodniczyć Radzie Nadzorczej ENERGA SA, która w minionym roku monitorowała sytuację zarówno w Spółce, jak i w Grupie Kapitałowej ENERGA, a także współpracowała z Zarządem przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Rada Nadzorcza odbyła w 2013 roku 12 posiedzeń i podjęła 87 uchwał.

W roku 2013 Grupa ENERGA wypracowała bardzo dobre wyniki finansowe, zamknęła rok przychodami w wysokości 11 429 mln zł, czyli większymi o 252 mln zł niż w roku 2012. Wzrost przychodów wynikał między innymi ze wzrostu wolumenu sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zysk EBITDA wyniósł w Grupie 1 966 mln zł, co oznacza jego zwiększenie o 336 mln zł, czyli o 21% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 743 mln zł i był o 63% wyższy r/r. Na zwiększenie obu tych wielkości w dużej mierze wpłynęła poprawa wyników Segmentów Dystrybucji i Wytwarzania.

W 2013 roku Grupa konsekwentnie realizowała przyjętą strategię na lata 2013–2020. Jednym z głównych wyzwań tej strategii jest ugruntowanie pozycji rynkowej Grupy ENERGA jako efektywnego i innowacyjnego organizmu gospodarczego, cieszącego się dobrą opinią wśród klientów i kooperantów. Podstawowym narzędziem jej realizacji jest ambitny Program Inwestycyjny. Spółki z Grupy ENERGA poniosły w 2013 roku znacząco wyższe niż w latach poprzednich nakłady inwestycyjne, których łączna wartość przekroczyła 2 800 mln zł, wobec 1 849 mln zł w 2012 roku. Największa część tej kwoty, ok. 1 397 mln zł przypadła na wydatki w Segmencie Dystrybucji oraz na zakup aktywów spółek wiatrowych od Grupy DONG i Iberdrola Renevables, a także na nabycie spółki Ciepło Kaliskie za łączną kwotę 1 052 mln zł.

Po kilku latach słabnącej sytuacji makroekonomicznej oraz słabych pierwszych dwóch kwartałach 2013 rok, w drugiej połowie roku nastąpiło niewielkie ożywienie gospodarcze w krajach strefy euro. Dostępne wskaźniki makroekonomiczne potwierdzają, że polska gospodarka najgorsze ma już za sobą i od trzeciego kwartału 2013 roku znajduje się w fazie ożywienia. Z początkiem 2014 r. widoczna stała się poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie planów inwestycyjnych, które będą wspierane przez napływ środków z funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Branża energetyczna, a także instytucje finansujące inwestycje w energetyce, od dłuższego czasu oczekują na pojawienie się nowych regulacji prawnych, w tym przede wszystkim odnoszących się do odnawialnych źródeł energii. Krajowa energetyka jest w dalszym ciągu poddawana procesom dostosowawczym do standardów Unii Europejskiej, co ma na celu stworzenie konkurencyjnego rynku.

Bardzo dobre wyniki ekonomiczne Grupy ENERGA, skuteczna realizacja strategii oraz wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. ENERGA SA potwierdziła w 2013 roku, że zasługuje na pełne zaufanie akcjonariuszy i inwestorów.

Zbigniew Wtulich
Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERGA SA

Naszą działalność prowadzimy w zgodzie z misją Grupy Energa, którą jest poprawianie komfortu życia i pracy naszych klientów. Dążymy do stworzenia efektywnej i zwartej Grupy, elastycznie dostosowującej się do warunków rynkowych, która jest:

misja

 • 1przedsięwzięciem o niskim profilu ryzyka oraz bezpiecznych wskaźnikach finansowych,
 • 2preferowanym i niezawodnym dostawcą energii
 • 3przyjaznym środowisku efektywnym producentem energii.

 

Zarząd ENERGA SA na bieżąco dokonuje przeglądu i dostosowuje strategię do aktualnych warunków rynkowych i innych czynników istotnych dla branży. Spółka przedstawiła aktualizację strategii rozwoju Grupy kapitałowej 13 września 2013 roku, a jej założenia zaprezentowano poniżej.

Nadrzędnym celem Spółki jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy poprzez rozwój Grupy jako wydajnego i innowacyjnego podmiotu, który elastycznie dopasowuje się do warunków rynkowych, utrzymuje profil działalności o niskim ryzyku biznesowym i bezpieczną strukturę kapitału, stając się coraz bardziej wiarygodnym dystrybutorem, preferowanym dostawcą i przyjaznym dla środowiska producentem energii elektrycznej.

Strategia Grupy ENERGA zakłada utrzymanie wiodącej pozycji wśród polskich spółek użyteczności publicznej oraz dalszy wzrost efektywności i jakości oferowanych usług.

Filary strategii Cele Działania
Rozwój działalności dystrybucyjnej
 • Wzrost rentowności i generowanych przepływów pieniężnych
 • Stała poprawa jakości usług
 • Modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej
 • Stała poprawa niezawodności sieci
Minimalizacja wpływu na środowisko
 • Rozwój źródeł energii przyjaznej środowisku
 • Wsparcie efektywnego wykorzystania energii
 • Dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii
 • Wykorzystanie sprawdzonych technologii
Stała koncentracja na obsłudze Klienta
 • Wzrost poziomu satysfakcji Klientów
 • Utrzymanie silnej, długoterminowej relacji
  z Klientem
 • Dostarczanie wysokiej jakości produktów
 • Zachowanie wysokiej efektywności kosztowej

Jednym z podstawowych narzędzi realizacji strategii jest Program Inwestycyjny. Grupa prowadzi staranne analizy finansowe dla zapewnienia, aby podejmowane projekty inwestycyjne osiągały lub przewyższały próg minimalnej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji. ENERGA dokonuje ocen i przystępuje do inwestycji oraz zarządza ryzykiem biznesowym w sposób rozważny z zachowaniem bezpiecznej struktury kapitału. Obecnie Grupa realizuje następujące cele finansowe: (i) utrzymanie ratingów kredytowych na poziomie inwestycyjnym; (ii) ograniczenie wysokości nakładów na indywidualne projekty do wartości nieprzekraczającej rocznej EBITDA Grupy; oraz (iii) utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźników finansowych - naszym celem jest utrzymanie wskaźnika Dług netto/EBITDA na poziomie nie większym niż 2,5.

Wieloletni Program Inwestycji Strategicznych

W dniu 20 września 2013 roku Rada Nadzorcza ENERGA SA zatwierdziła Wieloletni Program Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA na lata 2013-2021 (wydanie II). W dokumencie wskazano potencjalne inwestycje o wartości do ok. 19,7 mld zł, które skoncentrowane są na Segmencie Dystrybucji oraz wytwarzaniu energii z OZE, co wyróżnia Grupę spośród pozostałych polskich dużych grup energetycznych. W kwocie ogółem ok. 15,9 mld zł stanowią inwestycje w projekty uważane za istotne z punktu widzenia realizacji Strategii, które w nieznacznym stopniu są uzależnione od czynników zewnętrznych, takich jak zmiany regulacyjne czy warunki rynkowe. Są to w większości projekty stymulujące wzrost efektywności Segmentu Dystrybucji i zdolności produkcyjne Grupy w zakresie OZE i kogeneracji, o łącznych nakładach na dystrybucję w wysokości ok. 12,5 mld zł, na OZE – ok. 1,7 mld zł, na elektrownię systemową i CHP – ok. 1,1 mld zł oraz na pozostałe inwestycje – ok. 0,6 mld zł. Pozostałe projekty o nakładach rzędu ok. 3,8 mld zł, z 82% udziałem OZE, obejmują opcjonalne projekty inwestycyjne uzależnione od warunków rynkowych i regulacyjnych, których wdrożenie w każdym przypadku będzie zależało od wyników analiz wykonalności i efektywności kosztowej, a także ryzyk związanych z jego realizacją. Nie można zatem wykluczyć, że jedynie niektóre z nich lub wręcz żadne nie zostaną zrealizowane.

Program inwestycyjny w podziale na projekty podstawowe i fakultatywne

Dystrybucja Wytwarzanie Sprzedaż i inne RAZEM
OZE Elektrownie systemowe CHP
w mln PLN
Podstawowe projekty inwestycyjne 12 463 1 742* 498 620 580 15 903
Fakultatywne projekty inwestycyjne - 3 105 234 452 - 3 791

* Uwzględnia przejęcie aktywów wiatrowych od DONG Energy oraz Iberdrola.

Realizacja programu inwestycyjnego

W 2013 roku podmioty wchodzące w skład Grupy ENERGA poniosły nakłady inwestycyjne w wysokości 2 802 mln zł. Największy udział w tej kwocie mają wydatki Segmentu Dystrybucji w kwocie 1 397 mln zł (około 50% sumy nakładów). Znaczące środki pochłonęła również realizacja projektu budowy źródła ciepła dla miasta Ostrołęka (85,6 mln zł), budowa bloku biomasowego w EC Elbląg (63,2 mln zł) oraz modernizacja Elektrowni Szczytowo Pompowej Żydowo („ESP Żydowo”) (26,5 mln zł).

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Inwestycje strategiczne oraz ich finansowanie są zarządzane centralnie na poziomie Spółki ENERGA. Na podstawie prowadzonych analiz Zarząd Spółki ocenia, że Grupa ENERGA jest w stanie sfinansować obecne i przyszłe zamierzenia inwestycyjne ze środków generowanych z działalności operacyjnej oraz pozyskując finansowanie dłużne.

ENERGA w 2013 roku przeprowadziła największą od ponad 2 lat ofertę publiczną sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której wartość wyniosła 2,4 mld zł. Oferta zakończyła się sukcesem i do nowych akcjonariuszy trafiło 141 522 067 Akcji serii AA stanowiących 34,18 proc. kapitału zakładowego Spółki. W ofercie udział wzięli zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni. 11 grudnia 2013 roku ENERGA SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Debiut Energa

GPW akcjonariat SEG
Stockwatch MSCI WIG30
GPW akcjonariat SEG Stockwatch MSCI WIG30

ENERGA posiada stabilną pozycję finansową potwierdzoną ratingami renomowanych instytucji

Moody’s Fitch
Rating długoterminowy spółki Baa1 BBB
Perspektywa ratingu Stabilna Stabilna
Data nadania ratingu 23 grudnia 2011 19 stycznia 2012
Data ostatniej zmiany ratingu 12 października 2012
Data ostatniego potwierdzenia ratingu 16 grudnia 2013 10 października 2013
Rating długoterminowy krajowy A (pol)
Rating długoterminowy Polski A2 A-

next

Grupa ENERGA

Grupa ENERGA jest trzecim operatorem systemu dystrybucyjnego („OSD”) w Polsce pod względem wolumenu energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom końcowym, z czołową pozycją na polskim rynku pod względem udziału dystrybucji energii elektrycznej w EBITDA. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Wśród największych grup energetycznych w Polsce zajmuje również wiodącą pozycję pod względem produkcji energii w elektrowniach wodnych oraz udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych („OZE”) w łącznym wolumenie wytwarzanej i dystrybuowanej energii elektrycznej. Grupa jest trzecim sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce pod względem wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom końcowym.

Działalność grupy

Podstawowa działalność zarządzanej przez ENERGA SA grupy kapitałowej obejmuje trzy kluczowe segmenty:

segmenty biznesowe

Dystrybucja

Skupia działalność polegającą na dystrybucji energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego – ENERGA Operator SA (Lider Segmentu), a także działalność bezpośrednio związaną z działalnością dystrybucyjną prowadzoną przez inne spółki z tego Segmentu

Wytwarzanie

Obejmuje głównie wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz działalność wytwórczą w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach, a także dystrybucję ciepła – ENERGA Wytwarzanie Sp. z o.o. (poprzednio ENERGA Hydro Sp. z o.o.) – Lider Segmentu

Sprzedaż

W tym segmencie skoncentrowana jest działalność związana z obrotem energią elektryczną oraz obsługą klienta prowadzoną przez spółki ENERGA Obrót SA (Lider Segmentu) i ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. oraz usługi oświetlenia ulicznego i drogowego świadczone przez spółkę ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

Poniżej zaprezentowano uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej ENERGA

schemat

Pełny skład Grupy ENERGA na koniec okresu 2013 roku, powiązania organizacyjne i/lub kapitałowe oraz chronologiczna lista zmian formalnoprawnych zostały zamieszczone w nocie nr 2.1 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.


Model zarządzania Grupą ENERGA

Organizacja i zarządzanie Grupą Kapitałową ENERGA od dnia 17 grudnia 2013 roku odbywa się w oparciu o wewnętrzną regulację o nazwie Ład Organizacyjny, która zastąpiła wcześniej obowiązujące Porozumienie holdingowe. Zmieniona koncepcja jest wyrazem dążenia Grupy ENERGA do budowy organizmu gospodarczego, którego działalność będzie silnie oparta na regułach rynkowych i strategiach konkurencji. Dzięki temu Grupa będzie lepiej przygotowana do wyzwań, stawianych przez zmienność i dynamikę otoczenia rynkowego i regulacyjnego.

Odpowiedzialność za sprawność i efektywność działania oraz za wyniki finansowe konsekwentnie lokowana jest na poziomie poszczególnych Segmentów. ENERGA SA realizuje funkcje o charakterze strategicznym oraz kontrolnym. Taka wizja Ładu wspiera rozwój Grupy realizowany na bazie organicznego wzrostu w oparciu o posiadane aktywa oraz dobrze przygotowuje ją do udziału w procesach fuzji i przejęć. Ład Organizacyjny reguluje takie obszary, jak: nadzór biznesowy i właścicielski, polityka finansowa, inwestycje, polityka personalna, informatyka, obsługa prawna, otoczenie prawne i regulacyjne oraz relacje inwestorskie.

ENERGA SA ustala Model Biznesowy Grupy, oparty głównie na zarządzaniu Segmentami z zachowaniem samodzielności Liderów Segmentów w realizacji celów biznesowych i aktywności rynkowej. Spółka holdingowa określa Segmenty w Grupie oraz definiuje ich cele oraz odpowiada za decyzje i działania o charakterze strategicznym i kierunkowym. ENERGA SA odpowiada za monitorowanie i kontrolę działalności Segmentów oraz zarządzanie ryzykiem strategicznym w skali całej Grupy ENERGA. Sprawuje także nadzór nad Liderem Segmentu, który prowadzi działania na poziomie operacyjnym i zarządza Segmentem w oparciu o Model Biznesowy Grupy, definiuje i rozlicza cele dla spółek Segmentu, ponosząc pełną odpowiedzialność za jego wyniki oraz odpowiada za zdolność Segmentu do generowania dywidendy dla właściciela. Realizowane działania cechuje efektywność zarówno na poziomie Grupy, Segmentu, jak i pojedynczych podmiotów. Dużą wagę przywiązuje się do rozwoju zespołu zarządczego Grupy, jego kompetencji, podzielania wartości przez menedżerów ENERGA SA i poszczególnych Segmentów zaangażowanych w realizację celów zapewniających rozwój Grupy.

aktywa

Dystrybucja

 • 190 tys. km linii energetycznych
 • 20,44 TWh - dostarczona energia elektryczna
 • Zasięg 77 tys. km2

Wytwarzanie1

Elektrownie wodne

 • Włocławek (160 MW)
 • Mniejsze jednostki wytwórcze (41 MW)
 • Elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie (167MW)

3 farmy wiatrowe

 • Karcino (51 MW)
 • Karścino (90 MW)
 • Bystra (24 MW)

Elektrownia systemowa

 • Ostrołęka (647 MW)

Elektrociepłownia w Ostrołęce (75 MW, 394 MWt)

Pozostałe elektrociepłownie (49 MW, 353 MWt)

1 – moc osiągalna

aktywa

2013

Dystrybucja

Wytwarzanie

Sprzedaż

Dystrybucja

 • 20,4 TWh dostarczonej energii elektrycznej
 • 79% EBITDA Grupy wypracował Segment Dystrybucji

Wytwarzanie

 • 5,0 TWh wyprodukowanej energii
 • Łącznie 0,5 GW mocy zainstalowanych w OZE
 • 1,9 GWh energii elektrycznej brutto wyprodukowanej z OZE

Sprzedaż

 • 31 TWh energii sprzedanej do 2,9 mln odbiorców

Chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na kolejne podstrony:

Najważniejsze wydarzenia >
Dane operacyjne >
Analiza wskaźnikowa >
Nagrody i wyróżnienia >

ENERGA należy do grona czołowych grup energetycznych w kraju. Skala działalności sprawia, że jest też jednym z największych polskich pracodawców, zapewniającym miejsce pracy i rozwoju zawodowego blisko 10 tys. osób.

Cele Grupy ENERGA w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i ich realizacja

 

nasi pracownicy
BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRACOWNIKÓW
Dialog i współpraca
EDUKACJA, OCENA, ROZWÓJ

NASI PRACOWNICY

Wdrożenie 5 kluczowych, zdefiniowanych w 2012 roku, wartości w firmie: Szybkość, Otwartość, Proaktywne podejście do problemu, Zorientowanie na cel, Fluid inteligence
Wdrożenie i realizacja Systemu Zarządzania Zmianą (ENERGA Wytwarzanie)
Wprowadzenie powiązania stopnia realizacji celów komórek z wielkością premii dla kadry menedżerskiej (ENERGA Oświetlenie)

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRACOWNIKÓW

Egzekwowanie, zgodnie z IOBP, wysokiego poziomu standardu prac w firmie i prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne (ENERGA Wytwarzanie)

Opracowanie i wdrożenie instrukcji prowadzenia prac na wysokości (ENERGA Wytwarzanie)

DIALOG I WSPÓŁPRACA

Wprowadzenie rozwiązań wspierających komunikację wewnętrzną i zewnętrzną (ENERGA Invest)

EDUKACJA, OCENA, ROZWÓJ

Przeprowadzenie cyklu szkoleń tematycznych dla pracowników doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę z zakresu obecnych i przyszłych obowiązków (ENERGA Kogeneracja)

Wprowadzenie kursu języka angielskiego: przygotowanie do certyfikacji języka biznesowego z poziomu BEC (ENERGA Operator)

Wdrożenie i przeprowadzanie procesu oceny pracowniczej przez przełożonych (ENERGA Obsługa i Sprzedaż)

 • zrealizowano
 • w trakcie realizacji
 • nie zrealizowano

Priorytety na 2014 Rok

 

ENERGA prowadzi działalność na stabilnie rosnącym rynku

Średni wzrost realnego PKB w 2013 roku

Średni wzrost

Źródło: www.finanse.wp.pl, indeks PMI dla przemysłu, Polska.

Źródło: Eurostat, Real GDP growth rate.

 

 

Grupa ENERGA zakończyła 2013 rok bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2013 roku wzrosły o 252 mln zł do poziomu 11 429 mln zł. EBITDA Grupy była wyższa o 21% i wyniosła 1 965 mln zł, natomiast zysk netto wzrósł o 63%. i wyniósł 743 mln zł. Poprawie uległy marże: rentowność EBITDA wzrosła do 17,2%. z 14,6%, natomiast na poziomie wyniku netto marża wyniosła 6,5% w stosunku do 4,1% w 2012 roku. Na dynamiczne wzrosty EBITDA oraz zysku netto wpływ miały wyniki Segmentów Dystrybucji oraz Wytwarzania.

next

Sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ENERGA za 2013 rok

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ENERGA za 2013 rok

&nbsp Rok zakończony 31 grudnia 2013 Rok zakończony 31 grudnia 2012 Rok zakończony 31 grudnia 2013 Rok zakończony 31 grudnia 2012
w tys. PLN w tys. EUR
Przychody ze sprzedaży 11 429 249 11 176 799 2 714 141 2 677 976
Zysk z działalności operacyjnej 1 194 834 906 007 283 741 217 080
Zysk brutto przed opodatkowaniem 1 022 366 626 333 242 785 150 070
Zysk netto 742 978 456 420 176 437 109 359
Całkowite dochody 848 410 486 547 201 475 116 577
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 007 226 1 334 667 476 663 319 788
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 786 776) (1 803 142) (661 785) (432 035)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 100 890 742 307 261 432 177 858
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 321 340 273 832 76 310 65 611
Zysk netto na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 1,86 1,15 0,45 0,28
Liczba akcji zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414 067 114 414 067 114 414 067 114 414 067 114
Stan na dzień Stan na dzień
31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012
w tys. PLN w tys. EUR
Aktywa trwałe 12 649 356 10 697 396 3 050 095 2 616 652
Aktywa obrotowe 4 435 020 4 215 377 1 069 401 1 031 108
Aktywa razem 17 084 556 14 912 773 4 119 540 3 647 760
Zobowiązania długoterminowe 6 520 014 4 801 462 1 572 148 1 174 468
Zobowiązania krótkoterminowe 2 516 247 2 392 789 606 734 585 292
Kapitał własny 8 048 295 7 718 522 1 940 658 1 888 000
Kapitał podstawowy 4 521 613 4 968 805 1 090 281 1 215 402
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 19,44 1,55 4,69 0,38
Liczba akcji zwykłych na koniec okresu 414 067 4 968 805 414 067 4 968 805

Powyższe dane finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 roku oraz 31 grudnia 2012 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

 • poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882.
 • poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013

W tys. PLN 2013 2012 2011 2010 CAGR
Przychody ze sprzedaży 11 429 249 11 176 799 10 368 005 9 467 760 6%
EBITDA 1 965 469 1 629 246 1 519 701 1 407 588 12%
EBIT 1 194 834 906 007 862 915 816 170 14%
Zysk netto 742 978 456 420 702 590 624 239 6%
Nakłady inwestycyjne 2 801 759 1 848 850 1 445 503 1 162 685 34%
Aktywa ogółem 17 084 556 14 912 773 13 685 283 12 640 143 11%
Aktywa trwałe 12 649 536 10 697 396 9 713 449 8 965 130 12%
Aktywa obrotowe* 4 435 020 4 215 377 3 971 834 3 675 013 6%
Zobowiązania KT 2 516 247 2 392 789 2 228 072 *2 094 820 6%
Zobowiązania DT 6 520 014 4 801 462 3 571 701 2 631 723 35%
Kapitał własny 8 048 295 7 718 522 7 885 510 7 913 601 1%
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 007 226 1 334 667 1 481 920 1 179 234 19%
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (2 786 776) (1 803 142) (2 003 682) (1 003 314) 41%
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 100 890 742 307 616 474 620 553 21%

* W 2013 roku zmieniono prezentację aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży, które są obecnie prezentowane odpowiednio jako aktywa obrotowe i zobowiązania krótkoterminowe. Dane za okresy porównywalne zostały odpowiednio przekształcone.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2013 rok.

strzalka Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Przejdź do sprawozdania finansowego:

 

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Zarządzanie ryzykiem w Grupie Polityka rachunkowości Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania

 

 

 next

Ład korporacyjny

 • W 2013 roku przeprowadziliśmy dużą transakcję zakupu nowoczesnych farm wiatrowych wzmacniając pozycję krajowego lidera w produkcji zielonej energii. Wyemitowaliśmy obligacje na rynku europejskim - sprzedały się bardzo dobrze dzięki stabilności i efektywności naszego biznesu. Pod względem efektywności mamy jeszcze dużo do zrobienia, sami wysoko podnosimy poprzeczkę.

  W 2013 roku przeprowadziliśmy dużą transakcję zakupu nowoczesnych farm wiatrowych wzmacniając pozycję krajowego lidera w produkcji zielonej energii. Wyemitowaliśmy obligacje na rynku europejskim - sprzedały się bardzo dobrze dzięki stabilności i efektywności naszego biznesu. Pod względem efektywności mamy jeszcze dużo do zrobienia, sami wysoko podnosimy poprzeczkę.

 • Nasza rentowność na poziomie EBITDA w obszarze dystrybucji w 2013 roku wzrosła z 33,1 do 41,1 proc. Mamy ambicję by być liderem w zakresie efektywności i konsekwentnie poprawiać nasze rezultaty na wszystkich poziomach rachunku wyników. Dzięki temu Grupa ENERGA, będąc wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, jest w stanie pozyskiwać finansowanie na bardzo korzystnych warunkach.

  Nasza rentowność na poziomie EBITDA w obszarze dystrybucji w 2013 roku wzrosła z 33,1 do 41,1 proc. Mamy ambicję by być liderem w zakresie efektywności i konsekwentnie poprawiać nasze rezultaty na wszystkich poziomach rachunku wyników. Dzięki temu Grupa ENERGA, będąc wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, jest w stanie pozyskiwać finansowanie na bardzo korzystnych warunkach.

 • Wstępne wyniki naszych zaawansowanych programów pilotażowych wskazują na wysoką skuteczność systemu inteligentnych sieci w skracaniu przerw w dostawach energii, co wpływa na satysfakcję klienta i oszczędności dla Spółki. Wysoką skuteczność osiągają także zdalne odczyty, co pozwala nam na wejście w kolejny etap oferowania udogodnień dla klientów - na obszarach objętych wdrożeniem AMI udostępniamy konkretne produkty oparte na bazie inteligentnego opomiarowania.

  Wstępne wyniki naszych zaawansowanych programów pilotażowych wskazują na wysoką skuteczność systemu inteligentnych sieci w skracaniu przerw w dostawach energii, co wpływa na satysfakcję klienta i oszczędności dla Spółki. Wysoką skuteczność osiągają także zdalne odczyty, co pozwala nam na wejście w kolejny etap oferowania udogodnień dla klientów - na obszarach objętych wdrożeniem AMI udostępniamy konkretne produkty oparte na bazie inteligentnego opomiarowania.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2013 działała w następującym składzie osobowym:

 • Zbigniew Wtulich – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Marian Gawrylczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Agnieszka Poloczek – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Iwona Zatorska-Pańtak – Członek Rady Nadzorczej
 • Roman Kuczkowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Mirosław Szreder – Członek Rady Nadzorczej.

Z dniem 16 stycznia 2014 roku do składu Rady, oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa, powołany został Pan Bogusław Nadolnik.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 26/2014, w dniu 20 maja 2014 roku, Minister Skarbu Państwa, działając zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem osobistym opisanym w § 18 ust. 3 Statutu Spółki, powołał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w trybie oświadczenia do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

 • Pana Zbigniewa Wtulicha jako Członka Rady Nadzorczej,
 • Pana Bogusława Nadolnika jako Członka Rady Nadzorczej i wskazał go,
  na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • Panią Paulę Ziemiecką-Księżak jako Członka Rady Nadzorczej,
 • Pana Jakuba Żołyniaka jako Członka Rady Nadzorczej.

Równocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż obradujące w dniu 20 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 18 ust. 6 Statutu Spółki podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji z dniem 20 maja 2014 r. Panów:

 • Mirosława Szredera na Członka Zarządu Rady Nadzorczej,
 • Mariana Gawrylczyka na Członka Rady Nadzorczej,
 • Jarosława Mioduszewskiego na Członka Rady Nadzorczej,

spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w §23b ust. 2 Statutu Spółki.

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta tj. od 20 maja 2014 roku.

Życiorysy wszystkich członków Rady Nadzorczej nowej kadencji znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Spółka i jej organy podlegają zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady GPW z dnia 21 listopada 2012 roku jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” („Zasady Ładu Korporacyjnego”, „Dobre Praktyki” lub „DPSN”) i zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://corp-gov.gpw.pl) oraz na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę w 2013 roku zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zostało sporządzone na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku) oraz na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu GPW i stanowi wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2013 roku, będącego częścią jednostkowego Raportu Rocznego ENERGA SA.

strzalka Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego


Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W spółce ENERGA SA („Spółka”) nie obowiązuje szczególna reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z § 23a Statutu Spółki, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do rewizji finansowej Spółki, a jego wyboru, jak i zmiany dokonuje Rada Nadzorcza. W dotychczasowej praktyce, z żadnym z trzech podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółka nie współpracowała nieprzerwanie dłużej niż 5 lat. Zarząd ENERGA SA zamierza przedłożyć Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej propozycję przyjęcia w Spółce reguły rotacji podmiotu badającego sprawozdania finansowe co 5 lat.

Informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem uprawnionym, badającym Sprawozdanie finansowe ENERGA SA oraz Grupy Kapitałowej ENERGA jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („KPMG”).

Umowa pomiędzy ENERGĄ a KPMG została zawarta w dniu 15 października 2013 roku i dotyczy badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za usługi świadczone na rzecz Spółki

W tys. PLN Rok zakończony 31 grudnia 2013 Rok zakończony 31 grudnia 2012
Obowiązkowe badanie 40 57
Inne usługi poświadczające 3 349 750
RAZEM 3 389 807

Zarząd ENERGA SA niniejszym oświadcza, że:

 • Wedle najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ENERGA oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń;
 • KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku został wybrany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania ww. sprawozdania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Mirosław Bieliński
Prezes Zarządu ENERGA SA

Roman Szyszko
Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. finansowych

Wojciech Topolnicki
Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. strategii rozwoju

next

KontaktENERGA SA

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

phone58 77 88 300

pf258 77 88 399

pf3energa.sa@energa.pl

Skontaktuj się z naszym

Biurem Relacji Inwestorskich

investor.relations@energa.pl

Skontaktuj się z naszym

Biurem Relacji Inwestorskich

investor.relations@energa.pl